De prijs voor passend onderwijs is hoog

NRC Handelsblad publiceerde een tijdje geleden een uitgebreid en zeer kritisch artikel over PASSEND ONDERWIJS. De wet Passend Onderwijs is in 2007 gepresenteerd door de toenmalige Staatssecretaris van Onderwijs, mevr. Dijksma en wordt op 1 augustus 2014 ingevoerd. als het doorgaat. Het onderwijsveld verwacht grote problemen, zowel voor zorgleerlingen (denk ook aan dyslexie en discalculie) als voor leerlingen die geen extra zorg nodig hebben.

Scholen trekken aan de bel, leraren zijn bezorgd en allerlei onderwijsdeskundigen spreken hun grote twijfels uit over de haalbaarheid van deze wet. Maar wat houdt Passend Onderwijs nu precies in en wie hebben er straks mee te maken? Om met het laatste te beginnen: iedereen die op dit moment met basis- of voortgezet onderwijs (in alle vormen) te maken heeft. Kinderen, ouders, leerkrachten, schoolbesturen, noem maar op.

Passend Onderwijs is een wet bedoeld om elke leerling een geschikte onderwijsplek te bieden. Dat klinkt heel positief in theorie, maar de praktijk is een stuk lastiger.

Hoe is het nu geregeld? Voor een leerling in het reguliere onderwijs, die extra zorg nodig heeft, is in veel gevallen een leerlinggebonden financiering het zogenaamde rugzakje, geregeld. Dit rugzakje wordt veelal door de school ingezet om extra begeleiding voor de leerling te bekostigen. Onafhankelijke commissies voor indicatiestelling bepalen aan de hand van landelijke, objectieve criteria of een kind in aanmerking komt voor zo n rugzakje of voor plaatsing op het speciaal onderwijs. Het rugzakje is in augustus 2014 verleden tijd, evenals de onafhankelijke commissies.

Wat komt ervoor in de plaats? Schoolbesturen van alle reguliere en speciale scholen in uw regio zijn in het kader van de nieuwe wet verplicht een samenwerkingsverband aan te gaan. Deze samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor alle ondersteuning in het onderwijs, basis en voortgezet, regulier en speciaal. Een leerling die toegelaten wil worden tot een school voor speciaal onderwijs, heeft per 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring nodig van dit samenwerkingsverband. Ieder samenwerkingsverband mag eigen toelatingscriteria opstellen. De verschillen per regio kunnen aanzienlijk zijn. In de praktijk kan het dus voorkomen dat een zorgleerling verwezen wordt naar een gespecialiseerde school elders in de regio, en die school was misschien niet de keuze van de ouders. De vrijheid van schoolkeuze neemt daarmee af, aldus NRC. Scholen zullen in de toekomst kiezen voor een specialisatie in zorgprofiel. Pas je als leerling niet in dat profiel, dan word je verwezen naar een andere school die wel bij je past. De samenwerkingsverbanden hanteren volgend jaar eigen, regionaal vastgestelde criteria voor toelaatbaarheidsverklaringen.

Zit een zorgleerling eenmaal op een school, dan is deze school verplicht een zogenaamd ontwikkelingsperspectief op te stellen. Een document waar op veel reguliere scholen nog volop onduidelijkheid over bestaat. Dit document dient te vermelden welke hulp de school gaat geven en wat het verwachte eindniveau van de leerling is, het uitstroomprofiel. Jan Gispen,De voorzitter van de evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs waarschuwt voor oneigenlijk gebruik van dit uitstroomprofiel door scholen. “Als te veel leerlingen op een lager niveau eindigen dan vooraf ingeschat, krijgt een school een ongunstiger beoordeling. Gevolg is dat sommige scholen gaan kiezen voor veiligheid en kinderen dus bij voorbaat (te) laag plaatsen.   , aldus Gispen in NRC.

In een uitzending van Nieuwsuur werd duidelijk dat veel reguliere scholen grote problemen op zich af zien komen. Docenten zijn onvoldoende voorbereid op opvang van zorgleerlingen en zullen in veel gevallen niet kunnen voldoen aan specifieke zorgbehoeften. Zij vrezen dat een en ander ook ten koste zal gaan van het onderwijs aan de leerlingen die geen extra zorg behoeven.

Tot slot nog een zinnetje uit NRC dat te denken geeft: ’Of Passend Onderwijs goed gaat uitpakken, hangt af van waar je woont. De rechtsongelijkheid tussen regio s zal toenemen. Zorgplicht van scholen staat vast, maar de invulling daarvan door de verschillende samenwerkingsverbanden helemaal niet.’

Jose Groen

Studiewijzer Oisterwijk

Bron:  naar Julie Wevers, NRC Handelsblad 25 november 2013

Artikel de uitstraling Blog
Adres
Burg. Verwielstraat 67

5062 CG Oisterwijk

Contact
06 8383 8903

Info@studiewijzeroisterwijk.nl

KvK
Ingeschreven bij de KvK

onder nummer 17241992