Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden behorende bij overeenkomsten voor het leveren van huiswerkbegeleiding/studiecoaching/bijles/examentraining door STUDIEWIJZER, Duifhuisweg 2a te Oisterwijk.
1. Begrippen

De organisatie: Het instituut voor huiswerkbegeleiding Studie-Wijzer te Oisterwijk.

De cliënt: de ouder of ieder ander die een leerling bij Huiswerkbegeleiding Studie-Wijzer te Oisterwijk onderbrengt en de verschuldigde betalingen verricht.

De leerling: degene die de huiswerkbegeleiding/bijles/examentraining volgt.

Huiswerkbegeleiding: de door Huiswerkbegeleiding Studie-Wijzer te Oisterwijk georganiseerde dagelijkse bijeenkomsten, met als doel het begeleiden van leerlingen bij het maken van hun huiswerk.

Bijles: gerichte studiehulp op basis van hulpvraag van ouders en leerling voor één bepaald schoolvak, hetzij individueel of met maximaal 2 leerlingen op 1 bijlesdocent.

Examentraining: één- of meerdaagse training in groepsverband, gericht op het verbeteren van de specifieke examenvaardigheden in een bepaald vak.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de cliënt en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining zal verzorgen aan een door de cliënt aan te wijzen leerling.

2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de organisatie aangegane overeenkomsten, ongeacht andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij met de organisatie schriftelijk anders is overeen gekomen.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven gedaan door de organisatie hebben een beperkte geldigheidsduur.

Algemene schriftelijke prijsopgaven zonder expliciete datum, zoals in brochures, folders en op de website van de organisatie zijn geldig totdat nieuwe prijsopgaven verschijnen.

Offertes en andere incidentele en gedateerde prijsopgaven hebben een geldigheid van 1 maand.

Offertes zijn vrijblijvend tenzij door de organisatie anders is vermeld.

4. Aanvang en duur van de overeenkomst

Een overeenkomst tot het leveren van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de cliënt een leerling schriftelijk aanmeldt voor deelname aan huiswerkbegeleiding en/of een andere activiteit die Studiewijzer Oisterwijk biedt.  In de overeenkomst staat de aanvangsdatum van de huiswerkbegeleiding vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 periode, met stilzwijgende verlenging indien niet één maand voor aanvang van de volgende periode schriftelijk door cliënt wordt opgezegd. Ook wijziging van het contract m.b.t. het aantal dagen huiswerkbegeleiding per week dient schriftelijk 1 maand voor afloop van een periode te worden meegedeeld.

5. Levering en levertijd

Alle data voor de huiswerkbegeleiding, bijles en andere activiteiten zijn naar beste weten en in overleg met cliënt vastgesteld.

Bij het vervallen van data zal de organisatie de cliënt daarvan onverwijld in kennis stellen.

6. Eindexamentraining/bijlessen

Annulering

De organisatie is tot 2 weken voor aanvang van de examentraining gerechtigd de eindexamentraining te annuleren indien zich voor een training op een vooraf bepaalde data 2 of minder dan 2 cliënten hebben aangemeld.  De organisatie zal cliënt daarvan onverwijld op de hoogte stellen en heeft een inspanningsverplichting tot het bieden van een redelijk alternatief.

Aanmelding voor examentraining is definitief na betaling door cliënt aan organisatie van de helft van het totaal verschuldigde deelnamebedrag.

Bij annulering van eindexamentraining door cliënt zijn de volgende regelingen van toepassing:

Tot 5 weken voor aanvang van de examentraining volgt restitutie van reeds betaalde deelnamekosten, met uitzondering van € 50,–administratiekosten.

Tot 3 weken voor aanvang van de examentraining cliënt gebonden de helft van de totale deelnamekosten te betalen.

Bij annulering door cliënt binnen 3 weken voor aanvang van de examentraining is geen restitutie van het deelnamebedrag mogelijk.

Bijlessen mogen tot 24 uur voor de afgesproken tijd geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur of niet verschijnen van de leerling wordt de bijles in rekening gebracht, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht.

7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen

Op de diensten is het BTW 0-tarief  van toepassing.

Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. De cliënt heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

De prijzen gelden per kalendermaand. Over maanden waarin de krokus -, voorjaars -, herfst -, of kerstvakanties, nationale of christelijke feestdagen vallen, is het volledige bedrag verschuldigd. In de tariefstructuur is rekening gehouden met verschillende lesduur per maand. Gedurende de maanden juli en augustus is geen vergoeding verschuldigd.

Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met vakanties en schooluitval. Restitutie of korting vanwege excursies, ziekte of andere oorzaken buiten de verantwoordelijkheid en/of de invloedssfeer van de organisatie is helaas niet mogelijk.

Voor bijlessen geldt het tarief zoals vermeld in de tarievenlijst op de website en in voorlichtingsmateriaal.

Voor diensten die buiten de reguliere bijlessen en huiswerkbegeleiding vallen wordt in onderling overleg een afwijkend uurtarief vastgesteld.

9. Betalingsvoorwaarden

Betaling voor een periode dient te geschieden voorafgaand aan de periode waarin de huiswerkbegeleiding plaatsvindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bijlessen en overige diensten worden per maand gefactureerd.

Indien een kortingsregeling van kracht is, dient het verschuldigde bedrag over de gehele betreffende periode voorafgaand aan de kortingsperiode te worden betaald.

 Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is de organisatie gerechtigd de leerling de toegang tot de huiswerkbegeleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de huiswerkbegeleiding niet met de duur van de opschorting verlengd. De opschorting laat de verplichtingen van de cliënt onverlet.

In geval van niet tijdige betaling is de cliënt automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van betaling aan de organisatie is de cliënt over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.

In geval van niet tijdige betaling is bij een eerste schriftelijke herinnering € 10 en bij een tweede schriftelijke herinnering € 20 administratiekosten verschuldigd. Alle door de organisatie ter inning van uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk zijn voor rekening van de cliënt, behalve indien bij rechterlijke uitspraak anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15 % van het gevorderde te bedragen. Een en ander geldt ook in geval van faillissement of surseance van betaling.

10. Verplichtingen van de leerling

De leerling is verplicht zich elke overeengekomen begeleidingsdag na schooltijd persoonlijk te melden bij de organisatie.

De leerling is verplicht zorgvuldig zijn door de organisatie voorgeschreven agenda bij te houden en de organisatie inzage te verschaffen in alle gegevens die van belang zijn voor de huiswerkbegeleiding.

De leerling is verplicht tot een eerlijke en coöperatieve houding.

De leerling is verplicht zich te houden aan de instructies van de organisatie met betrekking tot het maken van het huiswerk.

De leerling is verplicht zich te houden aan het huishoudelijk reglement van het instituut en de aanwijzingen die door de eigenaars en personeel gegeven worden, op te volgen.

De leerling is verplicht gebruik te maken van een door Studiewijzer Oisterwijk voorgeschreven agenda/planner. De kosten van deze agenda/planner worden bij de eerste factuur bijgeschreven.

11. Vertrouwelijkheid

De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt en de leerling.

12. Aansprakelijkheid en reclame

De organisatie heeft ten overstaan van de cliënt en de leerling met wie een overeenkomst bestaat een inspanningsverplichting.

De organisatie is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd.

Ingeval van een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is de organisatie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen voor vergoeding van de achterwege gebleven prestatie in zoverre deze reeds door de cliënt is betaald. De organisatie heeft het recht in plaats van vergoeding een gelijkwaardige vervangende dienst aan te bieden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt binnen vijf werkdagen na constatering van de tekortkoming de schade schriftelijk bij aangetekend schrijven meldt bij de organisatie.

13. Ontbinding

De overeenkomst loopt tot wederopzegging door de cliënt of de organisatie.

Opzegging dient schriftelijk uiterlijk 1 kalendermaand voor aanvang van de volgende periode plaats te vinden.

Annulering door cliënt van een overeenkomst is kosteloos tot 1 kalendermaand voor aanvang van de huiswerkbegeleiding. Bij annulering binnen 1 kalendermaand voor aanvang is het volledige bedrag voor 1 maand verschuldigd. Cliënt heeft het recht om de geannuleerde huiswerkbegeleiding in een later stadium gratis te laten in te halen. Dit recht vervalt na 1 jaar.

Overeenkomsten tot het afnemen van bijlessen worden getekend voor 10 lessen. Na afname van deze 10 lessen wordt opnieuw een overeenkomst aangegaan. De reeks van 10 lessen dient binnen een periode van 4 maanden te worden opgemaakt.

Bijlessen die zonder dringende reden (dit in alle redelijkheid te bepalen door de organisatie) binnen 24 uur voor de afgesproken datum en tijd worden afgezegd, worden aan cliënt doorberekend.

De organisatie is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als:

– de cliënt of de leerling niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet;

– de cliënt surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat;

– de cliënt een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

In bovengenoemde gevallen wordt de cliënt geacht in gebreke te zijn.

14. Geschillen

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd.

In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

Adres
Burg. Verwielstraat 67

5062 CG Oisterwijk

Contact
06 8383 8903

Info@studiewijzeroisterwijk.nl

KvK
Ingeschreven bij de KvK

onder nummer 17241992